انتشارات / RCMCI
تاریخ انتشار: 2020/02/18
توسط: Dr Mohammad Reza Ay
منتشر شده در: Iranian Journal of Nuclear Medicine,2019

تاریخ انتشار: 2020/02/04
توسط: Dr. Hamid Reza Saligheh Rad
منتشر شده در: Journal of Clinical Densitometry, 10.1016/j.jocd.02.005

تاریخ انتشار: 2020/02/01
توسط: Dr Hossein Ghadiri
منتشر شده در: Journal of Biomedical Physics and Engineering, 10(1), pp. 65-74

تاریخ انتشار: 2020/01/11
توسط: Dr. Hamid Reza Saligheh Rad
منتشر شده در: La radiologia medica 123 (1)

تاریخ انتشار: 2020/01/01
توسط: Dr Mohammad Reza Ay
منتشر شده در: Iranian Journal of Nuclear Medicine


تاریخ انتشار: 2020/01/01
توسط: Dr Mohammad Reza Ay
منتشر شده در: Iranian Journal of Nuclear Medicine