انتشارات / RCMCI
تاریخ انتشار: 2005/01/01
توسط: Dr Mohammad Ali Oghabian
منتشر شده در: Iranian J of Radiation Research, 3(2), 63-67

تاریخ انتشار: 2004/09/07
توسط: Dr Mohammad Ali Oghabian
منتشر شده در: Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR)-2004

تاریخ انتشار: 2003/12/23
توسط: Dr Mohammad Ali Oghabian
منتشر شده در: Iranian J of Radiology, VOL1, No 3-4,