انتشارات / RCBTR
تاریخ انتشار: 2020/08/10
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: Physical and Engineering Sciences in Medicine

تاریخ انتشار: 2020/07/04
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: Biomedical Physics and Engineering Express

تاریخ انتشار: 2020/06/01
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: international Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery

تاریخ انتشار: 2020/06/01
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery

تاریخ انتشار: 2020/05/10
توسط: Dr.Alireza Mirbagheri
منتشر شده در: Mechanism and Machine Theory, 147,103747

تاریخ انتشار: 2020/05/01
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: Biomedical Optics Express

تاریخ انتشار: 2020/05/01
توسط: Dr.Alireza Mirbagheri
منتشر شده در: Mechanism and Machine Theory

تاریخ انتشار: 2020/03/22
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: Biomedical Optics Express


تاریخ انتشار: 2020/02/01
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery