درباره ما

مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي به عنوان اولين مركز تحقيقاتي در زمينه كاربرد علوم و مهندسي در حوزه پزشكي در کشور، در سال 1373 در مجتمع بيمارستاني امام¬خميني به عنوان بزرگترين مجتمع بيمارستاني کشور وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران تأسيس گرديد تا با فراهم¬سازي بستر همکاري¬هاي تنگاتنگ بين بخش¬هاي مهندسي و باليني و انجام فعاليت¬هاي پژوهشي در راه استقلال صنعتي كشور و توسع فناوريهاي طراحي و ساخت تجهيزات نوين پزشكي با توجه به ملاحظات بومي گام بردارد. در پي گسترش فعاليت اين مرکز و تخصصي تر شدن تحقيقات و فعاليتها، در سال 1389، دو مرکز ديگر با نامهاي مرکز تحقيقات تصويربرداري سلولي- مولکولي و مرکز تحقيقات فناوريهاي بيومديکال و رباتيک ايجاد شد که ايجاد ساختار بزرگتر گردید.