گروه آنالیز تصاویر مغزی: معرفی گروه

 

 

 

 

نیاگ گروهی متشکل از متخصصین و کارشناسان رشته های مختلف از جمله علوم اعصاب، تصویربرداری مغزی، پزشکی، فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، رادیولوژی، آمار، نوروآناتومی و … با تاکید بر استفاده از رهیافت های تصویربرداری مغزی می باشد. این گروه در سال 1388 به ریاست آقای دکتر محمدعلی عقابیان در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوجود و در ساختمان مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان امام خمینی مستقر شد و محققان و متخصصان متعددی در این گروه مشغول انجام پژوهش هایی در زمینه های مختلف می باشند. گروه تصویربرداری و آنالیز تصاویر مغزی(نیاگ) با سابقه ای 10 ساله در زمینه نقشه برداری متابولیکی و فیزیولوژیکی از بیمارانی که به دلیل داشتن یک ضایعه در بافت مغز دچار نقص عملکردی در فعالیت روزمره یا نقص ساختاری در رشته های عصبی مغزی شده اند و یا تشخیص نوع ضایعه با روش های تصویربرداری مرسوم امکان پذیر نبوده است، نقش تعیین کننده ای دارد. در این موارد نیاز به انجام و طراحی یک آزمون ویژه تصویربرداری جهت بررسی اختلال در ساختار و عملکرد مربوطه در این بیماران ضروری است. بعلاوه روش های تصویربرداری عملکردی (fMRI) و تراکتوگرافی (DTI ) نقش عمده ای در نقشه برداری از مغز قبل از عمل جراحی دارند، که امروزه بعنوان یک پیش نیاز مهم در مداخلات جراحی مغزواعصاب در نظر گرفته شده است. امروزه نتایج تصویربرداری های DTI، fMRI و MRS بعنوان پیش نیازی مهم قبل از هرگونه مداخله جراحی و رادیوتراپی بر روی مغز، شناخته شده است. انجام این تصویربرداری ها، از ایجاد صدمات ناخواسته و مداخللات غیرضروری بر نواحی حیاتی مغز جلوگیری می کند. فعالیت های کلینیکی گروه، کمک شایانی به متخصصان مغز و اعصاب در تشخیص و ارائه راهکارهای درمانی در زمینه بیمارهایی مانند تومورهای مغزی و صرع داشته است.

آزمایشگاه های نیاگ شامل :

  • آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی
  • آزمایشگاه آنالیز تصاویر عملکردی
  • آزمایشگاه آنالیز تصاویر ساختاری
  • آزمایشگاه پارامترهای فیزیولوژیکی