1- تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونه های زیستی و پزشکی با دستگاه تصویربرداری میکرو سی تی LOTUS-inVivo

2- تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونه های صنعتی و کنترل کیفی با دستگاه تصویربرداری میکرو سی تی LOTUS-NDT

3- آنالیز و مدل‌سازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح ۱

4- آنالیز و مدل‌سازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 2

5- آنالیز و مدل‌سازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 3

6- خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR داده های میکرو سی تی و آنالیز (مدل سازی سه بعدی)

7- خدمات آماده‌سازی و نگهداری نمونه‌های عمومی و غیر حساس برای آنالیز میکرو سی تی

8- خدمات آماده‌سازی و نگهداری نمونه‌های خاص و حساس برای آنالیز میکرو سی تی

9- خدمات آماده سازی با برش پلاگ‌های مغزه و سنگ (میکرو پلاگ کردن) برای آنالیز میکرو سی تی

10- خدمات نگهداری داده‌های خام و تصاویر و آنالیز میکرو سی تی در سامانه ابری (حداقل ۶ ماه)