خدمات نقشه برداری از مغز در گروه نرومدیا در ارتباط با بیماریها در حوزه روان و مغز و اعصاب 

 

 

 •  نقشه برداری از مغز در سطح کورتکس مغزی و ساختارهای سابکورتیکال به کمک نرونویگیشن TMS
   

   

 •  تصویربرداری ساختاری T1، T2، FLAIR، DTI، و fMRI حالت استراحت با دستگاه MRI سه تسلای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
   

   

   

   

 • تعیین ساختارهای غیر طبیعی مغز در اثر بیماری به کمک آنالیزهای زیر:

             مورفومتری در سطح واکسل

             مورفومتری تغییر سطح و ضخامت مناطق کورتکس

             اندازه گیری حجم مناطق سابکورتیکال

             یافتن الیاف مهم مغزی در شبکه های مغزی

 

 

 •  تعیین عملکرد غیر طبیعی مغز در اثر بیماری به کمک آنالیزهای زیر:

          تعیین اتصالات کلی عملکردی مغز 

          تعیین شبکه های مغزی و اتصالات عملکردی درون- شبکه ای

          آنالیز اتصالات عملکردی موثر درون-شبکه ای و بین-شبکه ای مغز 

 

 

 •  تصویربرداری عملکردی fMRI حالت تسک با دستگاه MRI سه تسلای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و نگاشت مغزی از حافظه و نواحی اساسی مغز برای تخمین بهبود و یا اختلالات پس از عمل جراحی و پروگنوز بیماری

          نگاشت مناطق فعال سنسوری-موتور

          نگاشت مناطق فعال حافظه

         نگاشن مناطق فعال تکلم و فهم زبان

         نگاشت فعالیت های شناختی از جمله یادگیری، محاسبه و توجه