درباره ما

مركز تحقيقات تصویربرداری سلولی-مولکولی اولين مركز تحقيقاتي در زمينه كاربرد علوم و مهندسي در تصویربرداری پزشكي با هدف آشکارسازی تغییرات مولکولی، عملکردی و ساختاری بیماریها است كه در قلب يكي از بزرگترين مجتمع هاي بيمارستاني كشور تأسيس شده است. اين مركز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد  و در مجتمع بيمارستاني امام خميني قرار دارد.

مركز تحقيقات در بهمن ماه 1389 و با هدف كلي تلاش در راه توسعه فنآوريهاي تصویربرداری، ابداع و به کارگیری روشهای به­روز، و طراحـي و ساخت تجهيزات مربوطه، با توجه به ملاحظات بومي، تأسيس گرديـد. از نكات ارزشمند و قابل توجه در تأسيس مركز فراهم سازي امكان ارتباط نزديك و همكاري تنگاتنگ متخصصين رشته هاي مختلف علوم، مهندسي، پزشكي و صنعت در يك محيط تحقيقاتي مشترك مي باشد. اين همكاري مشترك از يكطرف، نشانگر جهت گيري سياست تحقيقاتي مركز و از طرف ديگر عامل بهبود كيفي و متضمن رعايت ملاحظات بومي و استانداردهاي لازم براي توسعه فنآوريهاي مربوط به تصویربرداری سلولی-مولکولی است.