درباره ما

مركز تحقيقات فناوري‌هاي بيومديکال و رباتيک اولين مركز تحقيقاتي در زمينه كاربرد فناوري‌هاي بيومديکال و رباتيک در پزشكي است كه به عنوان زيرمجموعه‌اي از پژوهشکده فناوري‌هاي پيشرفته پزشکي تأسيس شده است. اين مركز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و در در قلب يكي از بزرگترين مجتمع هاي بيمارستاني كشور يعني مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) قرار دارد.

این مركز در تاریخ 90/05/22 و با هدف كلي تلاش در راه استقلال صنعتي كشور و توسعه فنآوريهاي بيومديکال و رباتيک در پزشكـي با توجه به ملاحظات بومي تأسيس گرديـد. از نكات ارزشمند و قابل توجه در تأسيس مركز فراهم سازي امكان ارتباط نزديك و همكاري تنگاتنگ متخصصين رشته هاي مختلف مهندسي مکانيک، برق و الکترونيک، کامپيوتر، پزشكي و صنعت در يك محيط تحقيقاتي مشترك مي باشد. اين همكاري مشترك از يك طرف، نشانگر جهت گيري سياست تحقيقاتي مركز و از طرف ديگر عامل بهبود كيفي و متضمن رعايت ملاحظات بومي و استانداردهاي لازم براي توسعه فنآوريهاي بيومديکال و رباتيک در پزشكـي است.