هیات عملی / RCMCI
دکتر محمد علی عقابیان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه NIAG & BIAG
ایمیل:
شماره تماس:
پیوندها: