هیات عملی / RCMCI
دکتر صدیقه مرجانه حجازی
ایمیل:
شماره تماس:
پیوندها:

 

 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه اپتیک و لیزر