پرسنل

 

 

ساناز ربانی

رئيس حسابداری پژوهشکده

طاهره الفت

حسابدار پژوهشکده

 

 

عذرا دانائی نژاد

حسابدار مسئول پژوهشکده

 

 

مهندس سوده سماوات

رئيس امور اداری پژوهشکده

 

 

 

 

الهیار سمسار

کارپرداز پژوهشکده

 

 

مهندس فاطمه عبادی

کارشناس سخت افزار و نرم افزار پژوهشکده

 

 

مهندس سید سورنا رهنما

کارشناس شبکه پژوهشکده

 

 

آزاده نیکو گفتار

کارشناس فیزيک بهداشت

ومسئول آموزش پژوهشکده

 

 

زهرا عنايتی

کارشناس فیزیک بهداشت

و مسئول روابط عمومی پژوهشکده

 

 

مهندس فرحناز سید ابوترابی

مسئول آزمایشگاه

و مسئول آموزش پژوهشکده

 

 

نرجس شرکت خامنه

مسئول آزمایشگاه

 

 

علیرضا عباسی

مسئول کارگاه مکانیک

 

 

مهندس فاطمه امیرنژاد

کارشناس مرکز رشد