هیات علمی

پروفسور سعید سرکار 

رئيس پژوهشکده فناوریهای و تجهیزات پیشرفته پزشکی

دکتر علیرضا احمدیان

رئيس مرکز تحقیقات فناوری های بیومدیکال و رباتیک

دکتر محمد رضا آی  

رئيس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دکتر علیرضا میرباقری 

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات فناوری های بیومدیکال و رباتیک

دکتر حسین عرب علی بیک

معاون مرکز لوازم و تجهیزات پزشکی

دکتر محمد رضا ناظم زاده

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دکتر رضا صابر

عضو هیأت علمی

دکتر محمد علی عقابیان

عضو هيأت علمی

دکتر صدیقه مرجانه حجازی

عضوهيأت علمی

دکتر حسین قدیری

عضو هیأت علمی

دکتر فرزام فرهمند

عضو هيأت علمی

دکترامیر همایون جعفری

عضو هيأت علمی

دکتر بهادر مکی آبادی

عضو هيأت علمی

دکتر تبسم هوشمند

عضو هيأت علمی