مرکز مهارت افزایی پیشرفته بالینی

 

 

 

 • تعیین جامعه هدف (اعم از نوع تخصص، تجربه متخصص)
 • تعریف سطوح مختلف مهارتی مورد نظر در مهارت آموزان
 • طراحی محتوای آموزشی و طرح دوره مربوطه در مراحل مختلف
 • تعیین مربیان بالینی همکار
 • تعیین فناوری پیشرفته مورد نیاز برای برگزاری دوره
 • شیوه های ارزیابی مهارت آموزان
 • تعیین تعداد مهارت ورزان در هر دوره
 • تعیین میزان منابع مورد نیاز (اعم از زمان، امکانات، هزینه و نیروی انسانی) برای هر دوره
 • تعیین هزینه دوره برای هر نفر
 

 

 

اخذ مجوز تاسیس از «مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران» ذیل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد و ترویج دوره ها با حمایت مستقیم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل خواهد گرفت.

 

 

 

 • ترویج به کارگیری تجهیزات فناورانه در بین متخصصین بالینی
 • ارتقا خدمات پزشکی با بکارگیری تجهیزات پیشرفته و فناورانه
 • ارتقا توانمندی تخصصی مهارت ورزان
 • توسعه بازار برای تجهیزات شرکت های دانش بنیان
 • قابلیت برگزاری دوره های مهارت افزایی برای متقاضیان کشورهای همسایه و یا کشورهای اسلامی
 • ارتقا سطح آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کسب اعتبار و شناسایی توانمندی های پژوهشکده
 

 

 

 • عدم آشنایی کامل متخصصین بالینی به مسائل پایه و تکنیکال تجهیزات پیشرفته پزشکی
 • مهارت افزایی متخصصان حین درمان و احتمال بروز ضایعه برای بیماران
 • عدم آموزش کامل قابلیتهای تجهیزات در فرایندهای آموزشی شرکتها حین نصب دستگاه
 • ارائه خدمات به شیوه های سنتی به دلیل عدم آشنایی کامل با کاربری تجهیزات پیشرفته 
 • عدم ایجاد فرصت برای شرکتهای دانش بنیان در جهت معرفی جامع و کامل قابلیت های تجهیزات فناورانه خود به مخاطب بالینی 
 • ایجاد فرصت برای هم افزایی متخصصین فنی و بالینی در شکل گیری ایده های نوآورانه و بهبود کاربری تجهیزات