ریاست پژوهشکده

 

پروفسور سعید سرکار

 

رئیس پژوهشکده فناوری های و تجهیزات پیشرفته پزشکی

 رزومه  

سرکار خانم صدیقه مکتوبی

مسئول دفتر ریاست