تحقیقات / RCMCI
طراحی، مدلسازی و ارزیابی عملگرد سیستم پت اختصاصی حیوانات پستاندار با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

توموگرافی تابش پوزیترون(PET) یک تکنیک تصویر برداری هسته ای است که از خصوصیات واپاشی منحصر به فرد رادیونوکلئیدهایی استفاده (PET) توموگرافی تابش پوزیترون می کند که از خود پوزیترون تابش می کنند. در دسترس بودن دستگاه اختصاصی حیوانات این مزیت را دارد که امکان استفاده از توموگرافی تابش پوزیترون را برای فرآیندهای آزمایشگاهی در همه زمان ها...


طراحی و تولید نمونه آزمایشگاهی دستگاه اندازه گیری جذب ید جهت اندازهگیری فعالیت غده تیروئید

یکی از تجهیزات مفید مورد نیاز در بخش های پزشکی تشخیصی دستگاه اندازه گیری جذب ید می باشد که به کمک دتکتور سنتیلاتور قادر به شمارش پرتوهای خارج شده از تیروئید بیماران مبتلا به بیماری است و می تواند در زمان خیلی کوتاه جذب ید بیمار را اندازه گیری و در تشخیص افتراقی بیماریهای تیروئید کمک بسیار...


ارزیابی میزان دز نشتی از اتاق های رادیولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالعه به روش توصیفی- مقطعی جهت تعیین میزان دز نشتی از بخش های راديولوژی تعدادی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشكی تهران و همچنین دزیمتری در سایر بخش های مرتبط می باشد. در این پژوهش بخشی از مراکز راديولوژی اعم از اتاق پرتونگاری، سی تی اسكن، فلوروسکوپی و آنژيوگرافی (شامل مناطق تحت نظارت و تحت کنترل)...


بررسی همبستگی نتایج آنالیز کمّی و کیفی در تصویربرداری PET/CT بیماران صرع لوب تمپورال در ایران

با توجه به حساسیت 50 درصدی تصاویر PET برای تشخیص صرع لوب تمپورال، نتایج بدست آمده از آنالیزهای کمی در تایید و کمک به تشخیص ناحیه درگیری موثر است. با توجه به اینکه تشخیص ناحیه درگیری، ممکن است در نهایت برای تشخیص کانون صرع و جراحی آن ناحیه منجر خواهد شود، حصول اطمینان از صحت تشخیص دیداری،...