تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر امیر همایون جعفری
منتشر شده در:


تـشخیص بـه موقـع کم شنوایی در کودکان و متعاقـب آن مداخلـه درمـانی بـه موقـع، باعث ارتقای سطح سلامت و پتانـسیل هـای کـودک در تمـامی حیطه های رشدی و تواناییهای شناختی وی مـی گـردد و عـدم تشخیص و مداخله درمانی به موقع بـا خطـر افـزایش اخـتلالات یــادگیری همــراه بــوده و بهــای تمــام شــده مداخلــه، درمــان آموزشهای تخصصی، هزینـه­هـای پزشـکی و از دسـت رفـتن بهره وری را چشمگیر می نماید. در حال حاضر رايجترين ابزارهاي غربالگري شنوايي نوزادان در اكثر كشورهاي جهان OAE وABR مي باشد. كاربرد اصلي اين دو ابزار در وهله­ی اول صرفا براي غربالگري شنوايي و شناسايي كاهش شنوايي در نوزادان مي باشد. با اين وجود از اين دو ابزار در تشخيص افتراقي انواع كاهش شنوايي ها چه در نوزادان و چه در بزرگسالان نيز استفاده مي شود.