تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

در جراحی های جاگذاری پروتز در ناحیه میانی صورت یک چالش بسیار بزرگ اطمینان از قرارگیری پروتز در محل دقیق برنامه ریزی شده است چرا که در غیر این صورت نتایج بالینی و رضایت بیمار مطلوب نخواهد بود. ما در این پروژه به دنبال توسعه یک سیستم راهبری جراحی در حوزه جراحی فک و صورت هستیم. این سیستم به جراح کمک می کند تا از محل دقیق پروتز جاگذاری شده را ارزیابی کند. از سوی دیگر، در شکستگی های دو طرفه ناحیه میانی صورت استفاده از یک الگوی مناسب برای طراحی پروتز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بخش دیگری از تحقیق در حال تهیه یک اطلس آماری برای بیمارانی هستیم که دچار شکستگی در استخوان زیگوماتیک هستند. این اطلس که با استفاده از تصاویر CT ساخته می شود به عنوان بخشی از فرآیند درمان بیمار قابل استفاده خواهد بود.