تحقیقات / ongoing project
تاریخ: //
توسط: دکتر امیر همایون جعفری
منتشر شده در:

پاسخ های برانگیخته ی شنوایی به محرک صحبت پاسخ های نوظهوری در عرصه ی پاسخ های برانگیخته ی شنوایی هستند که ارزیابی بالینی بسیار دقیق تری نسبت به پاسخ های سنتی همانند ABR از سیستم شنوایی و پردازش آن در اختیار می گذارند اما این نوع پاسخ ها به دلیل طولانی تر بودن محرک اعمالی (محرک صحبت) و ضعیف بودن ذات پاسخ ها، دارای زمان ثبت بسیار بالایی می باشند. بنابراین ارائه روشی که بتواند این پاسخ ها را با تعداد اعمال محرک کمتر بهبود واستخراج نماید به شدت مورد نیاز است، و از آنجایی که این سیگنال ، سیگنال نوظهوریست تلاش های بسیار کمی در جهت بهبود سرعت ثبت و افزایش سیگنال به نویز آن صورت گرفته و روش متوسط گیری سنکرون متداول ترین روش استخراج آن می باشد. با توجه به اینکه تبدیل ویولت روشی بسیار مناسب و موثری جهت حدف نویز سیگنالهای غیر ایستا است، شاید بتوان با انتخاب و حتی ارائه ویولت مادر مناسب برای این نوع پاسخ های برانگیخته ی شنوایی ،در تجزیه سیگنال در تک سوییپ های ثبت ، و انتخاب اتوماتیک ضرایب ویولت برپایه همبستگی ضرایب باخود و ضرایب همسایه ای و مقایسه آنها با مقادیر مربوط به ضرایب خط پایه که تحریکی در آن صورت نگرفته، همانند روش دونوهو و یا روشzerotree و یا حتی به صورت تلفیقی به سیگنالی تمییز با نیاز به تعداد سوییپ های پایین دست یافت. که هم در کاهش زمان ثبت سیگنال بسیار موثر است و هم اینکه از اثرات منفی ناشی از متوسط گیری سیگنال در تعداد سوییپ های بالا نیز به شدت کاسته میشود چرا که در روش متوسط گیری سنکرون فرض براین است پاسخ ها در هر بار اعمال محرک به صورت خطی و ثابتی حضور دارد و از جیترینگ ذاتی پاسخ های شنوایی در هر بار اعمال محرک چشم پوشی می شود.