تحقیقات / RCMCI
تاریخ: //
توسط: دکتر محمد رضا ای
منتشر شده در:

با توجه به حساسیت 50 درصدی تصاویر PET برای تشخیص صرع لوب تمپورال، نتایج بدست آمده از آنالیزهای کمی در تایید و کمک به تشخیص ناحیه درگیری موثر است. با توجه به اینکه تشخیص ناحیه درگیری، ممکن است در نهایت برای تشخیص کانون صرع و جراحی آن ناحیه منجر خواهد شود، حصول اطمینان از صحت تشخیص دیداری، بسیار حیاتی خواهد بود. در حال حاضر یکی از بهترین روش های کمک کننده به تشخیص دیداری صرع لوب تمپورال، آنالیز عددی نقاط مختلف مغز است.با در اختیار داشتن آنالیز کمّی، پزشکان می توانند نتایج را ارزیابی و به نتیجه دقیق تری در مورد کانون درگیری دست یابند. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه نتایج حاصل از آنالیز کمّی تصاویر پت مغزی بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای مخصوص آنالیز مغز، با گزارش های دایداری پت توسط پزشکان می باشد.


نتایج حاصل از این بررسی ها گامی موثر در جهت اعتبار بخشیدن به گزارش های دیداری پزشکان می باشد؛ در صورت همخوانی نتایج بدست آمده از آنالیز کمّی با نتایج دیداری ارائه شده توسط پزشک، قطعیت تشخیص بالا می رود، در صورت عدم همخوانی نتایج، با بررسی عوامل ایجاد اختلاف و مرتفع ساختن آنها، مجددا به صحت تشخیص و بررسی کمک خواهد شد.