تحقیقات / RCMCI
تاریخ: //
توسط: دکتر محمد رضا ای
منتشر شده در:

مطالعه به روش توصیفی- مقطعی جهت تعیین میزان دز نشتی از بخش های راديولوژی تعدادی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشكی تهران و همچنین دزیمتری در سایر بخش های مرتبط می باشد. در این پژوهش بخشی از مراکز راديولوژی اعم از اتاق پرتونگاری، سی تی اسكن، فلوروسکوپی و آنژيوگرافی (شامل مناطق تحت نظارت و تحت کنترل) جهت تعیین میزان دز نشتی از اتاق ها و همچنین منتخبی از بخش های ICU، NICU جهت ارزیابی دز دریافتی همراهان بیمار، سایر بیماران حاضر در اتاق وکارکنان غیر پرتوکار مورد مطالعه قرار گرفته شد. دزيمتر مورد استفاده جهت تعیین میزان دز نشتی، آشكارساز سنتیلاتور CFP SCINTILLOMETER مدل SCINT-2215 می باشد که دارای دقت اندازه گیری %3 ± و گستره ی اندازه گیری دز از 01/ تا 100 میكرو سیورت بر ساعت برای پرتوهای ايكس و گاما می باشد. دزیمتر غیر فعال مورد استفاده جهت ارزیابی دز دریافتی همراهان بیمار، سایر بیماران حاضر در اتاق وکارکنان غیر پرتوکار، آشکارساز ترمولومینسانس GR200 می باشد. همچنین جهت ارزیابی دز در سایر بخش های مرتبط توسط دزیمتر غیر فعال GR200 ، تعداد 25 عدد TLD بج به مدت 2 ماه در 5 بخش بیمارستان مرکز طبی کودکان نصب گردید و مقادیر دز ثبت شده مورد خوانش قرار گرفت. در ادامه مقادیر دز اندازه گیری شده توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.