انتشارات / RCSTIM


تاریخ انتشار: 2018/05/25
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Materials Research Express, 5(5),055038

تاریخ انتشار: 2018/04/30
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Biosensors and Bioelectronics, 103, pp. 54-61

تاریخ انتشار: 2018/03/13
توسط: Professor Saeed Sarkar
منتشر شده در: Int J Nanomedicine.

تاریخ انتشار: 2018/03/13
توسط: Professor Saeed Sarkar
منتشر شده در: International Journal of Nanomedicine


تاریخ انتشار: 2017/10/23
توسط: Professor Saeed Sarkar
منتشر شده در: Iranian Journal of Medical Physics, 14(3), pp. 162-166

تاریخ انتشار: 2017/10/01
توسط: Professor Saeed Sarkar
منتشر شده در: Ceramics International