انتشارات / RCSTIM
تاریخ انتشار: 2020/06/16
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Biointerface Research in Applied Chemistry, 9(4), pp. 4022-4026

تاریخ انتشار: 2020/04/01
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Biosensors and Bioelectronics, 153,112029

تاریخ انتشار: 2020/02/01
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 186,110721


تاریخ انتشار: 2019/02/05
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 164, pp. 104-111


تاریخ انتشار: 2018/12/30
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Biosensors and Bioelectronics, 122, pp. 8-15

تاریخ انتشار: 2018/12/18
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Plasmonics, 13(5), pp. 1585-1594

تاریخ انتشار: 2018/10/08
توسط: Professor Saeed Sarkar
منتشر شده در: Cancer Nanotechnology, 9(1),7

تاریخ انتشار: 2018/09/15
توسط: Dr Reza Saber
منتشر شده در: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 462, pp. 185-194