گروه سیستم های پیشرفته تصویربرداری پرتوی ایکس(AXIS): اعضاء

 

 

دکتر حسین قدیری

دکترای فیزیک پزشکی

رئیس آزمایشگاه سیستم‌های پیشرفته‌ی تصویربرداری پرتوی ایکس (AXIS)

استاد فیزیک پزشکی و متخصص تصویربرداری

 

 

ندا محمودی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

مدیر داخلی آزمایشگاه AXIS و مسئول هماهنگی در تالیف، ترجمه و ویرایش کتب‌

neda.mahmoudi.nm@gmail.com

راضیه سلگی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دستیار پژوهشی، توسعه‌دهنده‌ی روش‌های آنالیز تصویر

rsolgi@razi.tums.ac.ir

محمدرضا فولادی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دستیار پژوهشی، توسعه‌دهنده‌ی الگوریتم‌

M.R.Fouladi@gmail.com

حجت ممی‌زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 پژوهشگر AXIS

hmamizadeh@razi.tums.ac.ir

مهناز سیری

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 پژوهشگر AXIS

Mseiri@razi.tums.ac.ir

علی طریقت‌نیا

دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی

 پژوهشگر AXIS

ساره طیبی‌نژاد

دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی

 پژوهشگر AXIS

saratayyebi1395@gmail.com

امیرحسین صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 پژوهشگر AXIS

amir7raul@gmail.com

عدنان هنرداری

دانشجوی کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

 پژوهشگر AXIS

فاطمه طاهرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

پژوهشگر AXIS

efm.609747@gmail.com

رضوانه عفیفه‌زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 پژوهشگر AXIS

afifehzadeh@yahoo.com

مهسا شاکری

دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی

 پژوهشگر AXIS

m.shakeri@gmail.com