گروه نرومدیا: پروژه ها

 

 

پروژه های دانش بنیان

 

 

• طراحی و توسعه ابزار تشخیصی تصویر برداری پزشکی برای تهیه اتوماتیک گزارش سیستماتیک اندیکاسیون های کوید 19 از روی تصاویر سی تی

• طراحی و توسعه ابزار تشخیصی تصویر برداری پزشکی در آشکار سازی ضایعات مغزی و سیستم اعصاب از قبیل تومار ها، لیژن ها، تغییر حجم غیر عادی ساخنارهای مغزی، تغییر غیر عادی ضخامت کورتکس مغزی

• طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های خدمات دارویی به بیماران 

• طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های توابخشی شناختی

 

پروژه های پژوهشی

 

 

• سازماندهی مجدد حافظه بلند مدت اپیزودیک پس از جراحی ساختارهای میانی در صرع لوب گیجگاهی

• ارزیابی اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک در کنترل تشنج بیماران صرعی مقاوم به دارو با استفاده از fMRI

• بررسی میزان جریان خون مغزی و تغییرات محلی متابولیسم در بیماران صرع لوب گیجگاهی از طریق تصویربرداری Perfusion MRI وF18-FDG PET 

• توسعه مدل های مربوط به بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی بر پایه اتصالات ساختاری و تصویربرداری انتشار تشدید مغناطیسی 

• مورفومتری و کورتیکومتری ام آر آی برای تشخیص جهت صرع در بیماری صرع لوب گیجگاهی 

• بررسی نرو پلاستیسیته بعد از جراحی صرع گیجگاهی به کمک دیتای عملکردی و انتشار تشدید مغناطیسی 

• نقشه برداری کمی پذیرفتاری مغناطیسی در بیماران ایسکمیک استروک 

• بررسی تغییرات متابولیک فسفر در ارتباط با جهت صرع در بیماران با صرع لوب تمپورال با استفاده از طیف نگاری تشدید مغناطیسی

• مقایسه ی همبستگی نقشه های T1 و T2 مغز با اندیکاسیون های استاندارد تعیین نیمکره غالب در صرع لوب تمپورال