گروه نرومدیا: اعضاء

دکتر محمد رضا ناظم زاده

رئیس گروه نرومدیا

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ندا محمودی

nedamohammadi157@gmail.com

فاطمه بنی اسد

f-baniasad@alumnus.tums.ac.ir

رویا شریف پور

rsharifpour@alumnus.tums.ac.ir

فاطیما عیوضی

دانشجوی دکتری

Fatimaeivazi@gmail.com

مسعود حسن پور

پسا دکترا

hasanpour.masoud@gmail.com

علیرضا فلاحی

دانشجوی دکتری

fallahi@hut.ac.ir

ابوالفضل محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد

Abolfazl.m123@yahoo.com

حدیث بیگلری

دانشجوی دکتری

biglarii.hadis@gmail.com