گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی: مقالات

 

 

2018

2017

2016

2015

قبل از 2015

  • “SVM Classification Algorithm; A General and Efficient PWM Technique for Three-Phase Multilevel Inverters”, H Saligheh Rad, M Saeedifard and A Bakhshai, Esteghlal Research Journal, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran, 2004.