گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی: اعضاء

 

 

دکتر حمید رضا سلیقه راد

مدیرگروه سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی (QMISG) 

مرکز تحقیقات تصویربرداری مولکولی و سلولی

دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS)، تهران، ایران

 h-salighehrad@tums.ac.ir

حانیه مبارک سالاری
کارشناسی رادیولوژی

آناهیتا فتحی کازرونی
دکتری مهندسی پزشکی

ملکه ملک زاده
دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی

علیرضا شیرازی نوده
دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی

فردین صمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

سام شریف زاده
دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی

مهدی باقری مفید

دکتری مهندسی پرتو پزشکی

نازنین مبینی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

مهسا طالبی
دانشجوی کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

شاهرخ عباسی راد

دانشجوی دکتری طراحی پالس سکانس های ام.ار.ای

سهیلا کوپائی

دانشجوی کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

غزاله جمشیدی

دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی

سیما احمدیان
دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی

منیژه بیگی
دکتری فیزیک پزشکی

المیرا یزدانی
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

جعفر زمانی

دانشجوی دکتری مهندسی برق-الکترونیک

سلمان رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

فروغ سودایی
دانشجوی کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

حمید عمادی

دکتری نانو شیمی