گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی: اعضاء

 

 

 

 

دکتر محمد رضا آی

ریاست آزمایشگاه سیستم های تصویربرداری پزشکی

 mohammadreza_ay@tums.ac.ir

دکتر پردیس غفاریان

عضو هيأت علمی

pardis.ghafarian@sbmu.ac.ir

دکتر پرهام گرامی فر

عضو هيأت علمی

pgeramifar@gmail.com

دکترپیمان شیخ زاده

عضو هيأت علمی

psh82@yahoo.com

سمیرا رضوانی

دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی

samira_rezvani70@yahoo.co.uk

هادی رضایی

دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی

hrezaei.m.ph@gmail.com

علی حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

s.aliii.hosseini@gmail.com

ماهک اصولی

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

mahak.osuli@gmail.com

Getu Tadesse

دانشجوی دکتری

ofjan2007@gmail.com

بهادر بهادرزاده

دانشجوی دکتری

 B.Bahadorzadeh@shirazu.ac.ir

سمیرا عباسپور

دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی

abbaspour.samira1991@yahoo.com

فاطمه صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد

 m-pourghannad@razi.tums.ac.ir

عباس منصف

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

a-monsef@razi.tums.ac.ir

 

کاوه تنها

دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی

tanha.kaveh@gmail.com

طاهره زارع

دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی

taherehzare.2965@gmail.com

مریم پورقناد

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

mary.pg.92@gmail.com