گروه آنالیز تصاویر مغزی: اعضاء

 

 

 

 

دکتر محمد علی عقابیان

مدیر گروه آنالیز تصاویر مغزی
Email: oghabian@sina.tums.ac.ir 
 

 

سمیرا رامین فرد

دکتری

Email: rf_samira@yahoo.com

سید مرتضی نجیبی

دکتری

Email: mor.najibi@gmail.com

 

سید امیر حسین بتولی

دکتری

Email: hosein_bat@yahoo.com

هادی احمدزاده

کاندید دکتری

Email: haady.ahmadzade@gmail.com

حمیده عجم

 

Email: hamide.ajam@gmail.com

 

الهام فقیه زاده

دکتری

Email: faghihzadeh.elham@gmail.com

 

شاهین هرندی

کاندید دکتری

Email: shaahin.harandi@gmail.com

لیلا گلچین

کاندید دکتری

Email: leila.golchin@gmail.com

آسیه فاطمی

کاندید دکتری

Email: a_fatemidokht@yahoo.com