گروه سیگنال و تجهیزات پزشکی: اعضاء

 

 

دکتر  امیر همایون جعفری

ریاست آزمایشگاه سیگنال و تجهیزات پزشکی

amir_j73@yahoo.com

فرشید همتایی پور

محمد رضایی

مرتضی فرهی

mortezaxfx@gmail.com

زهرا شیر ژیان

z.shirjyan@gmail.com

فائزه قاسمی