رباتیک: اعضاء

 

 

 

 

دکتر فرزام فرهمند

مدیر گروه رباتیک

 

 

دکتر علیرضا میرباقری

رئیس آزمایشگاه رباتیک
 a-mirbagheri@tums.ac.ir

اشکان مشعوری

Ashkan.mashuri@gmail.com

بهزاد دست زن

behzaddastzan071@gmail.com

امین قاسمی

aminghasemi@ut.ac.ir

پژمان خردمند

pezhman.kheradmand@gmail.com

امیر احمدیان شهانقی

ahmadiyanamir@yahoo.com

مریم نوروزی

Maryamnoroozi20@yahoo.com

مهرناز آقانوری

mehrnaz.aghanouri@gmail.com

سید حمید رضا علوی

hmralavi@gmail.com

فاطمه مهندسی

mohandesi.f@gmail.com

حمید خبیری

khabiri_bme@yahoo.com