راهبری جراحی به کمک تصویر:اعضا

دکتر علیرضا احمدیان

ریاست آزمایشگاه راهبری جراحی به کمک تصویر

ahmadian@sina.tums.ac.ir , alireza.ahmadian@ieee.org

پرستو فرنیا

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

parstoo.farnia@gmail.com

ابراهیم نجف زاده

 دانشجوی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

enajafzadeh@tums.ac.ir

سمانه علیمحمدی

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

 

سید محمدرضا نوری 

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

 

سعیده نوایی لواسانی

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

 

 

سید محمد امین امیری

 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی- رباتیک

 

زهرا منتظریانی

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

 

مصطفی عبدالغفار
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

فاطمه مقصودلو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی