تماس با ما

 

 

آدرس: تهران – انتهای بلوار کشاورز – مجتمع بیمارستانی امام خمینی – مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
تلفن: 66581505-021