آزمایشگاه فراصوت پيشرفته و پردازشهای آرایه ای در پزشکی: اعضاء

[cq_vc_profilepanel avatarimage=”7453″ avatarposition=”middle” elementshape=”square”]

دكتر بهادرمكي آبادي

رياست آزمايشگاه فراصوت پيشرفته و پردازشهای آرایه ای در پزشکی

[/cq_vc_profilepanel]

[cq_vc_profilepanel avatarimage=”7456″ avatarposition=”middle” elementshape=”square”]

ناصر صمدزاده

دانشجوي دكتري

[/cq_vc_profilepanel]

[cq_vc_profilepanel avatarimage=”7463″ avatarposition=”middle” elementshape=”square”]

محمد محمدي

دانشجوي دكتري

[/cq_vc_profilepanel]

[cq_vc_profilepanel avatarposition=”middle” elementshape=”square”]

حسين اميري 

دانشجوي دكتري

[/cq_vc_profilepanel]

[cq_vc_profilepanel avatarimage=”7451″ avatarposition=”middle” elementshape=”square”]

علي كيان

دانشجوي كارشناسي ارشد

[/cq_vc_profilepanel]

[cq_vc_profilepanel avatarimage=”7490″ avatarposition=”middle” elementshape=”square”]

معين بهمن

دانشجوي دكتري

[/cq_vc_profilepanel]

[cq_vc_profilepanel avatarimage=”7457″ avatarposition=”middle” elementshape=”square”]

عرفان دژآگاه

دانشجوي دكتري

[/cq_vc_profilepanel]