آزمایشگاه انفورماتیک پزشکی: اعضا

 

 

 دکتر حسین عرب علی بیک

دانشیار  مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

arabalibeik@tums.ac.ir    

احسان رودگر آملی

دانشجوی دکتری

Email: e.roudgar@gmail.com

طاهره محمودی

دانشجوی دکتری

Email:  T.mahmoudi94@gmail.com

علی اکبر موثق

دانشجوی دکتری

a.movassagh@gmail.com

بهنام موسوی

کارشناس ارشد

behnam_mousavi92@yahoo.com