انتشارات / RCBTR
تاریخ: 2019/07/01
توسط: Dr.Alireza Mirbagheri
منتشر شده در: Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS
فایل های پیوست:
URL منتشر شده: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947040

Dadashi, F., Shahroki, A., Nourian, R., (...), Mirbagheri, M.M., Mirbagheri, A.

Abstract:Cerebral palsy (CP) is a neurological disorder which can result in balance and mobility impairments. Four children with spastic CP participated and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 1-Hz repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) four times a week for 3 weeks, and the control group received sham rTMS using the similar experimental protocol. Each rTMS session lasted for 20 minutes. Postural balance was quantified by analyzing the center of pressure (COP) signal of a force plate according to the Romberg test. The balance was also evaluated using the Berg Balance Scale (BBS). The evaluations were done before and after the treatment. COP signal features showed up to 70% improvement following rTMS treatment, whereas there was no notable improvements in the control group. Similarly the BBS assessment presented balance enhancement only in the experimental group. These results, particularly under closed eye foam condition may imply an improvement in proprioception system.Our findings suggested that rTMS has a potential to be used as a therapeutic method to improve postural balance in children with CP