انتشارات / RCMCI
تاریخ: 2019/12/31
توسط: Dr Mohammad Reza Ay
منتشر شده در: Physics in Medicine & Biology,2019
فایل های پیوست:
URL منتشر شده: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31855857

Amirhossein Sanaat, Hossein Arabi, Mohammadreza Ay, Habib Zaidi