انتشارات / RCBTR
تاریخ: 2015/11/01
توسط: Dr Alireza Ahmadian
منتشر شده در: International journal of computer assisted radiology and surgery
فایل های پیوست:
URL منتشر شده: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25958061

Amrollah Mohammadi, Alireza Ahmadian, Amir Darbandi Azar, Ahmad Darban Sheykh, Faramarz Amiri, Javad Alirezaie