انتشارات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: Dr.Bahador Makki Abadi
منتشر شده در: Journal of biomedical optics
فایل های پیوست:
URL منتشر شده: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30054995

oein Mozaffarzadeh, Vijitha Periyasamy, Manojit Pramanik, Bahador Makkiabadi