انتشارات / RCMCI
تاریخ: 2019/12/01
توسط: Dr Mohammad Reza Ay
منتشر شده در: IET Nanobiotechnology, 2019
فایل های پیوست:
URL منتشر شده: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31811766

 

Hossein Ghadiri, Sara Khademi, Saeed Sarkar, Ali Shakeri-zadeh, Neda Attaran, Mohammad Reza Ay, Hosein Azimian, Razieh Solgi