محصولات / rcmci
UBT مدل HeliGuide

سیستم تست تنفسی اوره برای تشخیص باکتری H.Pylori در بدن بیمار استفاده می‌شود. تنها روش غير تهاجمي كه مي‌تواند بصورت كلينيكي بعنوان يك وسيله تشخيصي براي عفونت با H.Pylor موجود و پيگيري پس از درمان مورد استفاده قرار گيرد تست تنفسي اوره مي‌باشد.


روند تشخیص به این ترتیب است که ابتدا قرص نشاندار شده توسط کربن14 به بیمار خورانده می‌شود و در صورتی که این باکتری در بدن بیمار موجود باشد دی‌اکسیدکربن نشاندار شده به شش‌های بیمار انتقال می‌یابد، ده دقیقه پس از بلعیدن قرص از بیمار خواسته می‌شود تا بازدم خود را داخل کارت UBT بفرستد تا دی‌اکسید کربن حاوی کربن14 به داخل کارت انتقال یابد، کربن 14 دارای تابش رادیواکتیو بتا می‌باشد. اساس کار این سیستم شمارش پرتو بتا حاصل از کربن 14 موجود در کارت‌های UBT می‌باشد، دستگاه از روی میزان اکتیویته بتا طی مدت 250 ثانیه در کارت UBT خبر از وجود و یا عدم وجود عفونت حاصل از باکتری H.Pylori در بدن بیمار می‌دهد.