محصولات / rcbtr
سیمولاتور جراحی لاپاروسکوپی سینا سیم

سیمولاتور جراحی لاپاروسکوپی سینا سیم، یک شبیه ساز جراحی لاپاروسکوپی با قابلیت ثبت عملکرد کاربر و ارائه گزارش پیشرفت می باشد. این سامانه از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری ستشکیل شده است. سخت افزار سامانه، شرایط هندسی و فضایی مشابه شرایط جراحی لاپاروسکوپی را فراهم نموده و دسته ابزارهای جراحی، پدالهای الکتروسرجری و تصویری بازسازی شده از شرایط واقعی جراحی لاپاروسکوپی را در اختیار کاربر قرار میدهد. نرم افزار سامانه در ارتباط همزمتن با سخت افزار، محیط جراحی لاپاروسکوپی را به لحاظهندسی شبیه سازی نموده و بر اساس عملکرد کاربر در تعامل با سخت افزار و دسته های ابزارهای جراحی و پدالهای الکتروسرجری، واکنش نشان داده و رفتار ارگان مورد جراحی را شبیه سازی می نماید. نرم افزار این سامانه علاوه بر محیط شبیه سازی شده جراحی لاپاروسکوپیک کله سیستکتومی، فرایندهای استانداردی را بر مبنای استاندارد میستلز برای اموزش جراحی لاپاروسکوپی طراحی نموده و فضاهای سه بعدی لازم و فرایندهای آموزشی استاندارد را در ۴ محیط مختلف و طی فرایندهای متفاوت مورد ارزشیابی قرار می دهد. کاربرد این سامانه در آموزش روشهای جراحی لاپاروسکوپی به رزیدنتهای جراحی قبل از شروع عمل روی انسان بوده و بر اساس ملاحظات اخلاقی مبنی بر حفظ حقوق حیوانات مقدم بر تمرین عمل روی حیوان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این از آنجا که در این سامانه هر کاربر با استفاده از اکانت شخصی خود وارد نرم افزار شده و به تمرین خواهد پرداخت، سامانه قادر است گزارش عملکرد کارر و نحوه پیشرفت وی را تهیه و به استاد ناطر بر دوره کارورزی ارائه نماید. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته از این روش برای صدور مجوز شروع جراحی لاپاروسکوپی استفاده می شود.