هیات علمی / RCMCI
دکتر محمد رضا ای
رئیس مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی
دکتر محمد رضا ناظم زاده
عضو هیات علمی مرکز و دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید رضا سلیقه راد
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه QMISG
دکتر محمد علی عقابیان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه NIAG & BIAG
دکتر حسین قدیری
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه سیستم های پیشرفته پرتو ایکس (AXIS)