هیات عملی / RCMCI
دکتر محمد رضا ای
رئیس مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی
ایمیل: mohammadreza_ay@tums.ac.ir
شماره تماس: 021-66907518
پیوندها: