هیات عملی / RCMCI
دکتر حمید رضا سلیقه راد
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه QMISG
ایمیل:
شماره تماس:
پیوندها:

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه QMISG