هیات عملی / RCMCI
دکتر حسین قدیری
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی
و مدیر گروه سیستم های پیشرفته پرتو ایکس (AXIS)
ایمیل:
شماره تماس:
پیوندها: