کمیته اجرایی پژوهشکده

:کمیته اجرایی پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی در شهریور ماه 1398 برای تحقق بخشیدن به 4 هدف فعالیت خود را آغاز کرد