جوایز

[cq_vc_dagallery images=”1560,1536,4606,4607,4609,4796,1281,8445,8447″ gallerywidth=”100%” width=”300″ height=”400″ margin=”30px” thumbtitle=”ریاست جمهوری,جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی,جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی,جشنواره بین المللی خوارزمی,جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی,جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی,جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی” thumbdesc=”” color=”#ffffff” background=”#040030″ retina=”on”]