بازدید معاون آموزشی دانشگاه و معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی از مرکز آموزش مهارت های پیشرفته بالینی ایران